FANDOM


Tokyo Metropolitan Police Edit

Killed on Duty Edit

  • Masayoshi Sato (Voice: Toru Okawa)
  • Jinpei Matsuda (Voice: Nobutoshi Kanna)
  • Kenji Hagiwara (Voice: Shinichiro Miki)

Osaka Prefecture Police Edit

Other State Police Edit

FBI Edit

CIAEdit